Právne podmienky používania web stránky

Právne podmienky používania web stránky

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, všetky práva vyhradené

Prevádzkovateľom internetového portálu www.zgjm.sk (ďalej len „Portál“) je Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, so sídlom: Sadová 619/3, 905 01 Senica (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Používateľom Portálu je každá osoba, ktorá vstupuje na Portál a používa obsah Portálu prostredníctvom celosvetovej siete Internet (ďalej len „Používateľ“).

Obsah tohto Portálu je chránený zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v platnom znení (ďalej aj „AZ“).

Obsah tohto Portálu je súborným dielom podľa AZ (je tvorený ako súbor článkov, štúdií, fotografií, ilustrácií, náčrtov, audiovizuálnych diel, databáz alebo iných prvkov/zložiek, prípadne ich častí a pod.). Akékoľvek porušenie autorských práv alebo s autorským právom súvisiacich práv k tomuto súbornému dielu alebo k jeho zložke/prvku zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby.

Používateľ môže použiť obsah Portálu na základe nositeľom práv udelenej licencie (§ 40 a nasl. AZ) alebo účelovo vymedzeným spôsobom dovoleným autorským zákonom (obmedzenia majetkových práv podľa § 24 až 38 AZ). Rozsah použitia diela alebo iného predmetu ochrany podľa autorského zákona, ktorý nie je „voľným“, je teda limitovaný rozsahom udelenej licencie alebo spôsobom zákonom dovoleného použitia (voľným sa dielo alebo iný predmet ochrany stáva uplynutím trvania ochrany podľa autorského zákona).

V prípade oprávneného použitia obsahu Portálu Používateľom dovoleným spôsobom (napr. citácia) je Používateľ povinný uviesť názov diela (článku, fotografie a pod.), meno autora a prameň (zdroj) diela napr. vo forme linkového odkazu. To sa primerane vzťahuje nielen na sprístupnené diela, ale aj na iné sprístupnené predmety ochrany podľa autorského zákona vrátane databáz, ktorých reutilizácia a extrakcia je limitovaná zákonom.

Použitie obsahu Portálu nad rámec autorským zákonom dovoleného použitia alebo jeho použitie nad rámec licencie udelenej Prevádzkovateľom Portálu, prípadne bez nej, môže mať za následok až naplnenie skutkovej podstaty trestného činu (trestný čin porušovania autorského práva podľa § 283 Trestného zákona). Vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú Prevádzkovateľovi v zmysle Občianskeho zákonníka a/alebo Obchodného zákonníka, prípadne uplatnenie iných práv vyplývajúcich z autorského zákona a iných právnych predpisov, nie je tým dotknutá.

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora