Výzva pre umelcov

Výzva pre umelcov a kurátorov

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici (ZGJM) formou otvorenej výzvy ponúka priestor pre zrealizovanie projektov slovenských i zahraničných umelcov a kurátorov. Výzva je určená výhradne profesionálnym umelcom alebo absolventom vysokých škôl s výtvarným zameraním, pričom podmienkou je, aby každý projekt mal kurátora.

Uzávierka prihlášok so žiadosťou o výstavu je vždy 30. septembra. Nasledujúci mesiac sú projekty prezentované pred odbornou výstavnou komisiou ZGJM, ktorá v kontexte dramaturgie vyhodnotí a odporučí konkrétny projekt do výstavného plánu pre nasledujúci kalendárny rok.

Žiadosti o zaradenie do výstavného plánu musia obsahovať:

  • vyplnený prihlasovací formulár – prihlášku na výstavu
  • životopisy a prehľad zrealizovaných projektov
  • koncepciu a ideový rámec prihlasovaného projektu v textovej forme
  • portfólio, resp. obrazovú prílohu reflektujúcu tvorbu uchádzačov
  • popis technických a konštrukčných požiadaviek a predbežný odhadovaný rozpočet
ZGJM disponuje zatiaľ jedným výstavným priestorom, pre ktorý je výzva aktuálna. Saturuje potreby popredných slovenských výtvarníkov so zreteľom na regionálny kontext, ďalej mladej – nastupujúcej generácie, ako aj prezentáciu vybraných vizuálnych umelcov zo zahraničia. Dlhodobý zámer galérie spočíva v mapovaní vývoja a premien závesného obrazu, nových médií a priestorových objektov s presahom k dizajnu. ZGJM poskytne okrem výstavných priestorov dostupné technické vybavenie, asistenciu pri realizácii výstavy, prevoz diel a PR.

Predkladaný projekt je možné odoslať elektronicky na riaditel@zgjm.sk alebo poštou na adresu:

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Sadová 619/3
905 01 Senica

Ďalšie informácie poskytnú odborní pracovníci:
Mgr. Božena Juríčková – kurator@zgjm.sk

Fotografie výstavných priestorov:

Virtuálna prehliadka galérie:

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora