Semafor pre kultúrne podujatia

Semafor pre kultúrne podujatia

Semafor pre kultúrne podujatia vymedzené § 1 ods. 1 písm. a) až d) zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.

Gestor: MK SR
Verzia: 19.4
Stav: Schválené
Dátum: 12.8.2021
Stupeň: Monitoring

Kapacita a počet návštevníkov:
Kompletne zaočkovaní (KZ): bez limitu.
OTP: max. 2500 interiér/max. 5000 exteriér.
Základ (ZKD): max. 500 interiér/max. 1000 exteriér.

(Tzv. predstavenia pre školy) Organizované podujatia pre skupiny detí predškolského veku alebo školské skupiny školopovinných maloletých
Áno, možné mimo územia školského alebo predškolského zariadenia pre deti jedného predškolského alebo školského zariadenia (školy), ktoré je situované v okrese, v ktorom sa podujatie koná; na území školského alebo predškolského zariadenia môžu iba KZ účinkujúci.

Vstup na a odchod z podujatia
Regulované usádzanie podľa sektorov (prízemie, balkón, iné) s časovým odstupom a odstupom 2 m, dodržiavať rozstupy 2 m pri presune medzi jednotlivými priestormi a sektormi.

Interaktívna práca s publikom
Zamedzenie fyzickej kontaktnej interaktívnej práce s publikom.

Sedenie obecenstva: Bez obmedzení.

Státie obecenstva: Bez obmedzení.

Oznamy
Pri vstupe zabezpečiť oznam o povinnosti, že je potrebné nosiť prekrytie dýchacích ciest počas celej doby trvania podujatia, v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácií; zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou – ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto kultúrneho podujatia; zákaz podávania rúk; uviesť informáciu o maximálnom možnom počte návštevníkov.

Prekrytie horných dýchacích ciest (rúško, respirátor)
Vstup a pobyt v mieste podujatia umožniť len s prekrytím horných dýchacích ciest (napr. rúško, respirátor) v zmysle aktuálne platného nariadenia UVZ.

Platobný styk: Odporúčané sú bezhotovostné formy platenia.

Predpredaj/predaj vstupeniek
V kamennej prevádzke sú odporúčané bezhotovostné formy platenia, odporúčané platenie cez online vstupenkový portál.

Evidencia počtu návštevníkov
Organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na podujatí.

Doprava na miesto podujatia
Odporúča sa individuálna doprava.

Dezinfekcia rúk
Zabezpečiť pri vstupe a v mieste podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu, resp. iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk.

P r e v á d z k o v é    o p a t r e n i a

Oznámenia
Na všetky vstupy do priestorov viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať hygienické opatrenia.

Vetranie
Organizátor je povinný zabezpečiť stály prísun dostatočného množstva čerstvého vzduchu do priestorov konania a odvod opotrebovaného vzduchu von zo všetkých priestorov, v ktorých prebieha hromadné podujatie a to priamym vetraním a odvetrávaním, alebo ventilačným systémom v režime núteného vetrania. Organizátorovi sa odporúča používať germicidné žiariče ktoré budú slúžiť na rýchlu dezinfekciu priestorov. Filtračné zariadenia a čističky vzduchu, ktoré organizátor použije, musia obsahovať HEPA filter.

Hygienické zariadenia
Odporúča sa, aby boli vybavené tekutým mydlom s dezinfekčným účinkom alebo mydlom a dezinfekčným prostriedkom a papierovými utierkami. V prípade prítomnosti sušiča rúk znemožniť jeho používanie a uviesť o tom oznam.

Dezinfekcia dotykových plôch a priestorov
Priebežne zabezpečovať zvýšenú dezinfekciu dotykových plôch a priestorov.

Kostýmy, rekvizity, hudobné nástroje
Zvýšená údržba a dezinfekcia.

Odstupy – javisko a hľadisko
Dodržiavať odporúčanú vzdialenosť priestoru medzi účinkujúcimi a divákmi – min. 2 m.

Občerstvenie (bufety, raut, stravovacie zariadenia)
Bez obmedzenia.

Prestávky počas predstavenia
Bez obmedzení.

Skúšky/zhotovovanie záznamov a on-line prenos
Bez obmedzení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Na stiahnutie

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora