Výtvarné a edukačné programy Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici

Výtvarné a edukačné programy Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici

Celoročné tvorivé dielne pre deti a mládež

Miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Termín konania: Február – december 2022

Výtvarné a edukačné programy sprístupňujú zážitkovou formou aktuálne výstavy deťom, žiakom a študentom MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ.

Všetky umelecké aktivity sú primerané veku detí/žiakov a budú sa realizovať podľa aktuálnych opatrení. Konkrétny termín a čas si rezervujte na t. č. 0905 609 543 alebo emailom: pedagog@zgjm.sk

O podujatí

Výtvarné a edukačné programy Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici v roku 2022 sú vzdelávacím projektom, určeným pre deti a mládež, rodiny s deťmi, pedagógov, laickú aj odbornú verejnosť. Zámerom projektu je rozvíjať vedomosti cieľovej skupiny v oblasti klasickej obrazovej kultúry – spoznávanie diel prostredníctvom zbierky Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici a tiež práca so zdigitalizovanými dielami galérie. Projekt bude tiež zabezpečovať sprievodné výtvarné a edukačné programy k najvýznamnejším podujatiam Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici vrámci novovzniknutého oddelenia galerijnej pedagogiky. 

Hlavným cieľom projektu je realizácia odborných podujatí, umeleckých a edukačných programov pre deti, mládež i ľudí žijúcich nielen na území mesta a okresu Senica a regiónu Záhorie, ale aj celého Slovenska.
Hlavné projektové aktivity sú – Výtvarné a edukačné programy pre školy, Letný ateliér, Nedeľný ateliér, Arteterapia, XXL Art, publikácia s pracovnými listami.

Projekt je zameraný na výtvarné a edukačné programy rozvíjajúce poznatky, vedomosti a zručnosti konkrétnych cieľových skupín. Cieľom spoznávania umeleckých diel zo zbierok ZGJM a zdigitalizovaných umeleckých diel je vytvárať kultúrne hodnoty a rozvíjať záujem o výtvarné umenie, formálne aj neformálne vzdelávať, rozvíjať individuálne umelecké záujmy i talent.
Projekt zahŕňa nasledujúce programy:

Výtvarné a edukačné programy pre školy sú vekovo primerané, tvorivé a vzdelávacie aktivity pre žiakov MŠ, ZŠ, ŠKD a ZUŠ. Obsahom programov je práca s pracovnými listami, s dielami zo zbierok ZGJM, práca s aktuálnymi výstavami a tvorivé edukačné aktivity. Cieľom je pravidelne pracovať s deťmi a mládežou na základe neformálneho vzdelávania a zároveň rozvíjať vedomosti, osvojovať si zručnosti, podporovať osobnosť dieťaťa v kreatívnom sebavyjadrovaní a získavaní skúseností na základe konkrétnych zážitkov poznávaním umenia aj umeleckých diel.

Letný ateliér – letné tvorivé dielne sa budú konať cez letné prázdniny v mesiacoch júl a august. Každý týždeň bude inak tematicky zameraný a pre inú vekovú kategóriu detí a mládeže v celkovom vekovom rozpätí 7-15 rokov. Cieľom je kreatívne a zmysluplne využiť prázdniny zameraním sa na umelecké aktivity a hry, ktoré podporujú talent a rozvíjajú detskú osobnosť.

Nedeľný ateliér sa bude realizovať 1x v mesiaci, vždy v nedeľu pre rodiny s deťmi vo veku od 5 do 12 rokov. Každé stretnutie pre rodičov i starých rodičov s deťmi bude vyhradené inej umeleckej aktivite v náväznosti na aktuálne témy výstav a zbierkové predmety ZGJM. Cieľom je motivovať laickú verejnosť k spoznávaniu výtvarného umenia a pravidelnej návštevy ZGJM, ako aj vytvoriť priestor na spoločné kreatívne činnosti pre rodičov s deťmi a na zmysluplné trávenie voľného času.

XXL Art – tematické stretnutia s umením sú pripravované programy z rôznych umeleckých oblastí, ktoré sa budú realizovať prostredníctvom umeleckých a interaktívnych workshopov, odborných seminárov a pod. Sú určené pre neprofesionálnych i profesionálnych výtvarníkov, pedagógov a študentov stredných a vysokých umeleckých škôl (18-99 rokov). Cieľom tematických stretnutí s umením je nadväznosť na nadobudnuté poznatky z oblasti výtvarného umenia a rozvoj nových tvorivých kompetencií v súlade s odborným zameraním jednotlivcov. Cieľom je spoznávanie umeleckých diel prostredníctvom zbierky galérie, tiež práca so zdigitalizovanými dielami galérie. Súčasťou je aj arteterapia.

Publikácia s pracovnými listami – odborná publikácia bude obsahovať pracovné listy so základnými informáciami o vybraných dielach Jána Mudrocha zo zdigitalizovaných zbierok ZGJM a tvorivých edukačných úloh ku konkrétnym maľbám a kresbám. Hotové odborné publikačné výstupy sa budú používať v rámci odborných podujatí a programov. Cieľom je vytvoriť edukačný materiál v podobe pracovných listov a katalógu s obsahom zameraným na zdigitalizované zbierkové predmety – diela Jána Mudrocha, významného rodáka zo Senice.

Publikácia Kreslíme a maľujeme s Jánom Mudrochom:

Výtvarné a edukačné programy pre školy v roku 2022:

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Na stiahnutie

Zhrnutie projektu po skončení:

Dva týždne plné tvorivých aktivít, hier a zábavy s umením sú úspešne za nami. Deti si okrem výkresov a výrobkov odniesli domov veľa zážitkov aj inšpirácie, ako kreatívne tráviť prázdniny.
Pondelok sme začali spoznávaním Záhorskej galérie a výtvarného umenia. Prostredníctvom bodov, línií, škvŕn a netradičných materiálov sme robili pokusy, kreslili i maľovali. Vyskúšali sme si landart v galerijnom parku aj hry s prírodnými materiálmi. V utorok sme sa inšpirovali výstavou viedenskej maliarky Elisabeth Sula a vytvárali sme obrazy plné farieb i fantázie. Maľovali sme na plátno, tričká, kamene i drevo a veľa sme sa pritom nasmiali. V stredu sme sa zahrali na divadelníkov. Rozprávka “Ako išlo vajce na vandrovku” nás podnietila vyrobiť si masky zbojníkov a bábky zvieratiek, s ktorými sme si zahrali krátke divadielko. Vytvorili sme aj farebné masky, ktoré tajomne svietili v tme. V priebehu týždňa sme navštívili múzeum, kde nás zaujali exponáty z histórie nášho mesta Senice. Pokračovali sme hrou na “Stratený ostrov”, ktorý sme si najprv nakreslili a vymodelovali. Následne sme pomocou výtvarných indícií hľadali stratený poklad… Posledný deň tvorivých aktivít sme si vyrábali lapače snov a maľované kamienky ako talizmany. Na záver sme nachystali výstavu pre rodičov, starých rodičov i známych v galerijnom parku aj v priestoroch galérie.
Celý týždeň nám zábavne rýchlo ubehol a všetci sme si zaželali ešte krásne tvorivé leto… 🙂
Výtvarníčky: Eliška Šefčíková a Kristína Hroznová
Lektorky: Klára Hyžová a Kamila Hammelová

Ohlasy v médiách

MY Záhorie (11. aug 2021 o 12:14 DOMINIKA GREBENÍČKOVÁ):
Letný ateliér otvoril deťom dvere galérie

 

Prvý turnus:

Druhý turnus:

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora