Výberové konanie na riaditeľa ZGJM

Výberové konanie na riaditeľa Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici

Pracovná pozícia - Dozor výstav

Momentálne galéria neponúka žiadnu voľnú pracovnú pozíciu.

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie miesta riaditeľa kultúrneho zariadenia:

Riaditeľ Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici

Číslo výberového konania: VK – 2024/00/19

Kvalifikačné predpoklady:

·         zodpovedajúce vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

 Ostatné predpoklady a iné kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou riaditeľa:

·         najmenej 5 rokov odbornej praxe v  príslušnej oblasti

·         bezúhonnosť

·         osobnostné predpoklady na výkon funkcie

·         odbornosť

·         znalosť štátneho jazyka

·         znalosť aspoň jedného svetového jazyka výhodou

·         aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami

·         znalosť príslušnej legislatívy (Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy)

·         manažérske zručnosti

Súčasťou výberového konania je verejné vypočutie uchádzačov.

Funkčný plat:

·         funkčný plat od 1600,- EUR (odmeňovanie sa realizuje v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov)

Termín nástupu:

·         01.06.2024

Zoznam požadovaných dokladov:

·         písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

·         profesijný štruktúrovaný životopis

·         motivačný list

·         koncepcia rozvoja Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici na najbližších 5 rokov v rozsahu max. 5 normostrán

·         kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom)

·         čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise

·         čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:

Termín podania: do 19.03.2024                                                                          

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja

Adresa podania:      Trnavský samosprávny kraj

Odbor ľudských zdrojov

Starohájska 10, 917 01 Trnava

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – číslo výberového konania“ a „NEOTVÁRAŤ“.

Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559 353

Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

 

Publikované: 27.02.2024

Na stiahnutie

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora