Predaj hnuteľného majetku – Hyundai Trajet 2.0 CRDi

Predaj hnuteľného majetku

Osobný automobil Hyundai Trajet 2.0 CRDi 16v

Momentálne galéria neponúka žiadnu voľnú pracovnú pozíciu.

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica (ďalej len „vyhlasovateľ“) – ako vlastník podľa § 9a ods. 9 a ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a platných Zásad hospodárenia s majetkom TTSK

zverejňuje zámer priameho predaja prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku

Predmetom priameho predaja je:

  • hnuteľný majetok – osobný automobil Hyundai Trajet 2.0 CRDi 16v, sedemmiestne MPV, vo vlastníctve Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici, rok výroby 12/2004, 182 442 km

Podmienky priameho predaja:

  1. Najnižšia ponuková cena za predmet priameho predaja je určená v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. a  to  vo výške  odsúhlasenej riaditeľom  Úradu TTSK,   j. 1723,00 €.
  2. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 13.5. 2022 do 10:00 hod. Ponuku žiadame predložiť priamo u vyhlasovateľa alebo poštou na adresu vyhlasovateľa tak, aby bola zaevidovaná u vyhlasovateľa do 13. 05. 2022 do 10:00 hod.
  3. Ponuka uchádzača podľa tohto zámeru musí obsahovať:

– identifikačné údaje záujemcu ak ide o fyzickú osobu: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, výpis zo živnostenského registra (informatívny), ponúkanú cenu, spôsob jej zaplatenia

– identifikačné údaje záujemcu ak ide o právnickú osobu: názov, sídlo, IČO, DIČ,  IČ DPH právnickej osoby, výpis z obchodného registra (informatívny), ponúknutú cenu a spôsob jej zaplatenia

  1. Ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke, označenej heslom „Priamy predaj Hyundai Trajet, NEOTVÁRAŤ“.
  2. Obhliadka predmetu priameho predaja sa uskutoční po dohode s vyhlasovateľom (kontaktnou osobou vyhlasovateľa).
  3. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho predaja, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.
  4. Každý uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými a technickými údajmi predmetu priameho predaja (Osvedčenie o evidencii, prípadne iné písomnosti a skutočnosti viažuce sa k predmetu priameho predaja) priamo na adrese vyhlasovateľa, u kontaktnej osoby: Ing. Monika Janíčková, ekonomické oddelenie, č.:  +421 34 654 41 22 /  e-mail: janickova.monika@zupa-tt.sk . Uchádzač sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho predaja.
  5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho predaja kúpnou zmluvou. Uchádzač sa zaväzuje akceptovať zmluvné podmienky uvedené v kúpnej zmluve (označenie zmluvných strán, predmet predaja, účel predaja, výška predmetu predaja, práva a povinnosti zmluvných strán).
  6. Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk uchádzačov najmenej trojčlennú komisiu menovanú riaditeľom Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov, najmenej však traja.

V Senici, dňa 28. 4. 2022

Mgr. Roman Popelár
riaditeľ

Na stiahnutie

Správca obsahu © Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Tvorba web stránky © E – GO, s.r.o.
Grafický layout © Envato Pty. Ltd.
Technický prevádzkovateľ –
WebHouse s.r.o.
Redakčný systém – WordPress © Free Software Foundation (GNU GPL)

© 2019 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Zriaďovateľom Záhorskej galéria Jána Mudrocha v Senici je Trnavský samosprávny kraj

Mediálna podpora